فن

 

مناسب برای خنک کردن انواع کامپیوتر و کیس های کامپیوتر های خانگی و دیگر لوازم الکترونیکی

 

 

 

 

سایز

ولتاژ

جریان

20 x20 mm

5 volt

200 mA

30 x30 mm

5 volt

300 mA

20 x20 mm

12 volt

200 mA

30 x30 mm

12 volt

300 mA

40 x40 mm

5 volt

200 mA

40 x40 mm

12 volt

300 mA

30 x30 mm

5 volt

300 mA

30 x30 mm

5 volt

300 mA

30 x30 mm

12 volt

200 mA

30 x30 mm

12 volt

300 mA

40 x40x10 mm

5 volt

300 mA

40 x40x20 mm

5 volt

300 mA

40 x40x28 mm

5 volt

200 mA

40 x40x20 mm

12 volt

300 mA