سنسور نشتی آب (WLD)

Water leak detection is an expression more commonly used for larger, integrated systems installed in modern buildings or those containing valuable artifacts, materials or other critical assets where early notification of a potentially damaging leak would be beneficial. In particular, water leak detection has become a necessity in data centers, trading floors, banks, archives and other mission-critical infrastructure 

The water leak detection industry is small and specialized with only a few manufacturers operating worldwide. The original application was in the void created by "computer room" floors in the days of large main-frame computer systems

 

 

سنسور نشت آب وسیله ای است که معمولاً برای سیستم های بزرگ و یکپارچه در ساختمان های مدرن یا آنهایی که حاوی مصنوعات با ارزش، مواد یا دارایی های مهم دیگر هستند نصب می شوند که کاربرد آن آگاه سازی اولیه از یک نشت بالقوه خطرناک است. به ویژه، تشخیص نشت آب در مراکز داده، کفهای تجاری، بانکها، بایگانی ها و سایر زیرساخت های مهم ماموریت به یک ضرورت تبدیل شده است. صنعت تشخیص نشت آب تنها با معدود تولید کننده هایی که در سراسر جهان فعالیت می کنند، کوچک و تخصصی است. هدف اصلی سنسور نشت آب خالی کردن آب کف  توسط "اتاق رایانه" در روزهای طولانی بویسلیه همین سیستم می باشد.