عینک لیزر ND-YAG

این عینک برای لیزر های ND:YAG و نیز برای لیزر طول موج 808 نانومتر قابل استفاده است.  
این عینک دارای گواهینامه CE بوده و تیز برای لیزر طول موج 808 نانومتر و بالاتر قابل استفاده است.  

این عینک دارای گواهینامه CE است وبرای لیزرهایND:YAG و لیزرهای دیودی در محدوده 1700~800 نانومتر و190~540 قابل استفاده است.