بردهای دیسکاوری

بردهای دیسکاوری که متعلق به شرکت STM میباشد، جزو بردهای آموزشی و متناسب برای شروع به کار با میکروکنترلرهای این شرکت .

 میباشد، .

 

 

STM32F769I برد دیسکاوری

STM32F469 DISCOVERY

2200000 ریال

برد دیسکاوری STM32F746G

STM32L476 DISCOVERY

7000000 ریال

برد دیسکاوری STM32F411E

STM32F411 DISCOVERY

600000 ریال

برد دیسکاوری STM32F429I

STM32F429I DISCOVERY

12000000 ریال

برد دیسکاوری STM32F746G

32F746GDISCOVERY

30000000 ریال

برد دیسکاوری STM32F407

STM32F407 DISCOVERY

8000000 ریال

برد دیسکاوری STM32F401

STM32F401 DISCOVERY

6520000 ریال

برد دیسکاوری STM32F051

STM32F051 DISCOVERY

3800000 ریال

برد دیسکاوری STM32F072B

STM32F072 DISCOVERY

4000000 ریال

برد دیسکاوری STM32VL

STM32F100(STM32VL) DISCOVERY

4000000 ریال

برد دیسکاوری STM32L152C

STM32L152 DISCOVERY

3800000 ریال

STM32L152 Nucleo

NUCLEO-L152RE

1600000 ریال

برد نوکلئو پردازنده STM32F746

STM32F746-NUCLEO-144

11000000 ریال

برد دیسکاوری STM8S

STM8S DISCOVERY

3000000 ریال

برد دیسکاوری STM8L

STM8L DISCOVERY

4000000 ریال

برد دیسکاوری مخصوص NFC/RFID با چیپ M24LR

DISCOVERY-M24LR

8100000 ریال

برد دیسکاوری ولیو لاین STM8S

STM8S VALUE LINE DISCOVERY

2900000 ریال

برد دیسکاوری STM32L100

STM32L100 DISCOVERY

3000000 ریال

برد دیسکاوری STM32F3

STM32F3 DISCOVERY

5900000 ریال

اکسپنشن برد دیسکاوری STM32F4

STM32F4 DISCOVERY EXPANSION BOARD

9800000 ریال

برد توسعه پردازنده STM32F103VET6

STM32F103VET6 Board

4200000 ریال

برد نوکلئو با کنترلر STM32F401RE

NUCLEO-F401RE

5624000 ریال

برد دیسکاوری با کنترلر STM32F412G

STM32F412G DISCOVERY

14488000 ریال

STM8A-DISCOVERY

STM8A-DISCOVERY

9332800 ریال

STM32F769I DISCOVERY

STM32F769I DISCOVERY

30000000

برد مینی آرم STM32F103C8T6

 

 

1400000

 

 

 

 

برای خرید این محصول تماس بگیرید.