لیزر ایمنی دوچرخه سواری

لیزر ایمنی در دوچرخه سواری

این نوع چراغ قوه لیزری برای دوچرخه سواران طراحی شده است تا عبور دوچرخه را به راننده خودروها حتی در نقاط کور نشان دهد.

این لیزر ها تصویر یک دوچرخه سوار را در فاصله 6 متری به وجود می آورد و بدین ترتیب رانندگان از حضور و مسیر تردد دوچرخه سوار آگاه میشوند.

این وسیله علی رغم کوچکی بسیار کارآمد و با دوام است.