بردهای اورنج پای

در لیست بردهای اورنج پای و  متعلقات آمده است 

پارت نامبر

توضیحات

قیمت (ریال)

Orange Pi Plus2

Orange Pi Plus2

10000000 ریال

Orange Pi Plus

Orange Pi Plus

2000000

Orange Pi One

Orange Pi One

4000000 ریال

Orange Pi PC

Orange Pi PC

5000000 ریال

Orange Pi Lite

Orange Pi Lite

4000000 ریال

Orange Pi Zero 512MB

Orange Pi Zero 512MB

5000000 ریال

Orange Pi Plus 2E

Orange Pi Plus 2E

12000000 ریال

ORANGE PI ZERO PLUS

Orange Pi Zero Plus

4500000 ریال

ORANGE PI ZERO PLUS2 H3

Orange Pi Zero Plus H3

6200000 ریال

ORANGE PI 4G-IOT

ORANGE PI 4G-IOT

17000000 ریال