بردهای بنانا پای (Banana Pi Board)

  انواع بردهای بنانا  پای  و متعلقات در جدول زیر آمده است 

عکس

توضیح

شماره قطعه

قیمت

 BANANA PI-M1

BANANA PI-M1

BANANA PI-M1

9,934,400 ریال

 +Banana PI-M1

+Banana PI-M1

+Banana PI-M1

9,641,500 ریال

 +BANANA PI-M2

+BANANA PI-M2

+BANANA PI-M2

9,672,600 ریال

 BANANA PI-M2 BERRY

BANANA PI-M2 BERRY

BANANA PI-M2 BERRY

10,448,600 ریال

 BANANA PI-M2 ULTRA

BANANA PI-M2 ULTRA

BANANA PI-M2 ULTRA

14,218,400 ریال

 BANANA PI-M3

BANANA PI-M3

BANANA PI-M3

16,917,000 ریال

 BANANA PI-M64

Bananapi M64

BANANA PI-M64

بدون قیمت

 BANANA PI-M2 ZERO

BANANAPI M2 ZERO

BANANA PI-M2 ZERO

بدون قیمت

 BANANA PI-M2M A33

BANANA PI-M2M A33

BANANA PI-M2M A33

5,290,800 ریال

 BANANA PI-M2M R16

BANANA PI-M2M R16

BANANA PI-M2M R16

6,844,600 ریال

 BANANA PI-R2

BANANA PI-R2

BANANA PI-R2

19,804,800 ریال