بردهای نانوپای(Nano Pi Board)

 

انواع  بردها و متعلقات نانو پای NANo Pi موجود است  

 

عکس

توضیح

شماره قطعه

 Mini Computer

MINI COMPUTER

NanoPi-2

 FriendlyARM NanoPi 2 Fire

FriendlyARM NanoPi 2 Fire

NanoPi-2-Fire

  FriendlyARM Mini computer Module

FriendlyARM Mini computer Module

NANO PI M1-512MB

 FriendlyARM Mini computer Module

FriendlyARM Mini computer Module

NANO PI M1-1GB

 FriendlyARM Mini computer Module

FriendlyARM Mini computer Module nano PI-M2

NANO PI M2

 FriendlyARM Mini computer Module

FriendlyARM Mini computerModule NANAO PI-M3

NANO PI M3

 Mini PC

mini PC

NanoPC-T2

 FriendlyARM’s 64-bit ARM Board Debuts

Friendly ARMs 64-bit ARM Board Debuts

NanoPC-T3

 NanoPi-NEO

NANO PI-NEO

NanoPi-NEO

 NanoPi NEO AIR

NANOPI NEO AIR

NanoPi NEO AIR

 NEO CORE 256M MMC

NEO-CORE 256M MMC

NEO CORE 256M MMC

 NEO CORE 512MB 8G

NEO-CORE 512MB 8G

NEO CORE 512MB 8G

 NEO CORE2 1G 8G

NEO CORE 1G 8G

NEO CORE2 1G 8G

 NANOPC T3 PLUS

NANOPC T3 PLUS

NANOPC T3 PLUS

 SMART4418 CORE BOARD+STK BOARD

SMART4418 CORE BOARD

SMART4418 CORE BOARD+STK BOARD