طیف سنج آرایه ای

دستگاه طیف سنج، برای اندازه گیری نور عبوری و بازتابی از نمونه استفاده می شود. این دستگاه شدت نور را براساس طول موج اندازه گیری می کند که با توجه به محدوده اندازه گیری طول موج، توان تفکیک طول موجی دستگاه متفاوت است.

در طبف سنج های آرایه ای کل طیف در ناحیه مورد نظر به صورت یک جا اندازه گیری می شود. لذا ابزار مناسبی جهت بررسی زمانی رفتار طیفی مواد هستند.

 

spec.JPG