برد های اودروید ODROID BOARD

 

 

انواع  بردهای  اودرید و متعلقات در جدول زیر آمده و موجود است.

 

عکس

پارت نامبر

                

ODROID CloudShell + XU4 +RTCBattery (Stock)

 

                   

ODROID-C1+

 

                        

ODRIOD-C2

 

                     

ODROID U3

 

                      

ODROID-U3 همراه قاب (Stock)

 

                     

ODROID-X2 Plus

 

                     

ODROID-XU+E

 

                      

ODROID-XU4

 

                   

ODROID-XU4Q Passive Heatsink