محصولات الکترونیک و بردهای توسعه ای

شرکت نور صنعت پارس علاوه بر طراحی و تولید تجهیزات اپتیکی و اپتومکاترونیکی، در حوزه تامین این تجهیزات  الکترونیک و بردهای توسعه ای از معتبرترین شرکت های خارجی فعال است.

 

سنسورها و دیتکتورها

لیست محصولات

 

 

پی سی پنل ها (PC Panel)

لیست محصولات

 

بردهای دیسکاوری (Discovery Board)

لیست محصولات

 

 

بردهای رسبری پای (Rasspbery Board)

لیست محصولات

 

 

بردهای اورنج پای(Orange Pi Board)

لیست محصولات

 

بردهای  نانوپای(Nano Pi Board)

لیست محصولات

 

 

بردهای بنانا پای (Banana Pi Board)

لیست محصولات

 

 

بردهای اودروید (Odriod Board)

لیست محصولات

 

 

بردهای شرکت TI (TI Board)

لیست محصولات

 

 

 

بردهای آردینو (Ardino Board)

لیست محصولات