لیزر سبز زرد 556 nm مدل MGPH-FN-556

این لیزر در ناحیه زرد-سبز نزدیک و در طول موج 556 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 750 nm مدل MLPH-III-750

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 750 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 627nm مدل MRPH-H-627

این لیزر در ناحیه قرمز نزدیک و در طول موج 627 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 800nm مدل MDL-H-800

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 800 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 491 nm مدل MBPH-H-491

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 491 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 705 nm مدل MLPH-III-705L

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 705 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 721nm مدل MRPH-FN-721

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 721 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 760nm مدل MDPH-H-760

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 760 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزرآبی 480nm مدل MBPH-H-480

این لیزر در ناحیه مادون آبی و در طول موج 480 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 640 nm مدل MLPH-III-640

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج های 640، 637، 635 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 656.5 nm مدل MRPH-FN-656.5

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 656.5 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 671nm مدل AOPH-V-671

این لیزر پالسی در ناحیه مرئی و در طول موج 671 نانومتر کار می‌کند و از روش Q-switching جهت تولید پالس بهره می‌گیرد. 

بیش‌تر ...

لیزر نارنجی-زرد 589 nm مدل MGPH-III-589

این لیزر در ناحیه زرد-نارنجی و در طول موج 589 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 447nm مدل MLPH-III-447L

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 447 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 607 nm مدل MRPH-F-607

این لیزر در ناحیه  قرمز و در طول موج 607 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز532nm مدل AOPH-L-532A

این لیزر پالسی در ناحیه مرئی و در طول موج 532 نانومتر کار می‌کند و از روش Q-switching جهت تولید پالس بهره می‌گیرد. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 526.5 nm مدل MGPH-III-526.5

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 526.5 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 442 nm مدل MLPH-III-442

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 442 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 604nm مدل MRPH-F-604

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 604 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 671nm مدل MXPH-FN-671

این لیزر در ناحیه مرئی و در طول موج 671 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 522nm مدل MGPH-FN-522

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 522 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 415nm مدل MLPH-III-415

این لیزر در ناحیه آبی نزدیک و در طول موج های 415 ,410 ,405 ,400 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 666nm مدل MRPH-F-666

این لیزر در ناحیه مادون قرمزنزدیک و در طول موج 666 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 561nm مدل MXPH-FN-561

این لیزر در ناحیه مرئی و در طول موج 561 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 552nm مدل MGPH-F-552

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 552 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 671nm مدل MLPH-FN-671

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 671 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 685nm مدل TEM-F-685

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 685 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 556nm مدل MXPH-FN-556

این لیزر در ناحیه مرئی و در طول موج 556 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 515nm مدل MGPH-F-515

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 515 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر زرد-سبز 561nm مدل MLPH-FN-561

این لیزر در ناحیه زرد -سبز و در طول موج 561 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر زرد-سبز 520 nm مدل TEM-F-520

این لیزر در ناحیه زرد-سبز و در طول موج 520 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 532nm مدل MXPH-FN-532

این لیزر در ناحیه مرئی و در طول موج 532 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 786nm مدل MPPH-W-786

این لیزرپالسی در ناحیه مادون قرمز و در طول موج 786 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 671nm مدل MRPH-S-671

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 671 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر نارنجی 633 nm مدل MDPH-E-633

این لیزر در ناحیه نارنجی نزدیک و در طول موج 633 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 473nm مدل MXPH-FN-473

این لیزر در ناحیه مرئی و در طول موج 473 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 526 nm مدل MPPH-III-526.5

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 526 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 1064nm مدل MIPH-S-1064

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 1064 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 515nm مدل MDPH-E-515

این لیزر در ناحیه سبز نزدیک و در طول موج 515 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 543nm مدل MGPH-S-543

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج ۵۴۳ نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 523.5nm مدل MPPH-H-523.5

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 523.5 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزرآبی 473 nm مدل MBPH-S-473

این لیزر در ناحیه آبی نزدیک و در طول موج 473 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزرآبی 488nm مدل MDPH-E-488

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 488 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزرسبز 532nm مدل MGPH-S-532

این لیزر در ناحیه سبز و با طول موج ۵۳۲ نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزرماورای بنفش 355nm مدل MPPH-F-355

این لیزر در ناحیه ماورای بنفش و در طول موج 355 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 526.5nm مدل MSPH-III-526.5

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 526.5 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 460 nm مدل MDPH-E-460

این لیزر در ناحیه آبی  و در طول موج 460 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 1550nm مدل MDPH-III-1550R

این لیزر در ناحیه مادون قزمز و در طول موج 1550 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر ماورای بنفش 351 nm مدل MPPH-F-351

این لیزر در ناحیه ماورای بنفش نزدیک و در طول موج 351 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 523.5nm مدل MSPH-III-523.5

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 523.5 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 454 nm مدل MDPH-E-454

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 454 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 880nm مدل MDPH-III-880

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 880 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر ماورای بنفش 349nm مدل MPPH-F-349

این لیزر در ناحیه ماورای بنفش و در طول موج 349 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 639nm مدل MSPH-FN-639-S

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 639 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 730nm مدل MDPH-III-730

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 730 نانومتر کار می‌کند. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 880nm مدل MDPH-H-880

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 880 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر ماورای آبی 266nm مدل MPPH-F-266

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 266 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 473nm مدل MSPH-FN-473

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 473 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 665nm مدل MDPH-III-665

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 665 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 655nm مدل MRPH-III-655R

این لیزر در طول موج 655 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر ماورای بنفش 261nm مدل MPPH-F-261

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 261 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزرآبی 457 nm مدل MSPH-FN-457

این لیزر در ناحیه آبی نزدیک و در طول موج 457 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 510nm مدل MDPH-III-510

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 510 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 655nm مدل MRPH-III-655L

این لیزر در طول موج 655 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر ماورای بنفش 360 nm مدل UVPH-FN-360

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 360 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 690nm مدل MRPH-III-690

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 690 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 462 nm مدل MDPH-III-462

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 462 و 465 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر بنفش 405nm مدل MDPH-III-405

این لیزر در طول موج ۴۰۵ نانومتر کار می‌کند، پایداری توانی بالایی دارد و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر ماورای بنفش 320nm مدل UVPH-F-320

این لیزر در ناحیه ماورای بنفش و در طول موج 320 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 680nm مدل MRPH-III-680

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 680 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 445nm مدل MDPH-III-445

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 445، 447 و 450 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر بنفش 405nm مدل MLPH-III-405

این لیزر در طول موج ۴۰۵ نانومتر کار می‌کند، پایداری توانی بالای و نویز پایینی دارد و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر ماورای بنفش 303 nm مدل UVPH-F-303

این لیزر در ناحیه ماورای بنفش و در طول موج 303 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 660nm مدل MRPH-III-660

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 660 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن دایره ای است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 410 nm مدل MDPH-III-410

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 400، 405، 410 و 415 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 532nm مدل MGPH-FN-532

این لیزر در طول موج ۵۳۲ نانومتر کار می‌کند، پایداری توانی بالایی دارد و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 450 nm مدل PGPH-V-H-450

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 450 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 635nm مدل MRPH-III-635

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 635، 637 و 640 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر بنفش 397 nm مدل MDPH-III-397

این لیزر در ناحیه بنفش و در طول موج 397 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 532nm مدل MGPH-III-532

این لیزر در طول موج ۵۳۲ نانومتر کار می‌کند، پایداری توانی بالایی دارد و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزرمادون قرمز 793 nm مدل MLPH-III-793

این لیزر در ناحیه  مادون قرمز نزدیک و در طول موج 793 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 633nm مدلMRPH-III-633

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 633 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر بنفش 395 nm مدل MDPH-III-395

این لیزر در ناحیه بنفش و در طول موج 395 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 808nm مدل MDPH-III-808L

این لیزر در طول موج ۸۰۸ نانومتر کار می‌کند، پایداری توانی بالایی دارد و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 785nm مدل MLPH-III-785L

این لیزر در ناحیه  مادون قرمز نزدیک و در طول موج 785 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن  است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 622nm مدلMRPH-III-622

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 622 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر فرابنفش 375nm مدل MDL-III-375L

این لیزر در ناحیه فرابنفش و در طول موج 375 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 808nm مدل MDPH-III-808R

این لیزر در طول موج ۸۰۸ نانومتر کار می‌کند، پایداری توانی بالایی دارد و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

زیر مجموعه ها