لیزر سبز زرد 556 nm مدل MGPH-FN-556

این لیزر در ناحیه زرد-سبز نزدیک و در طول موج 556 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 750 nm مدل MLPH-III-750

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 750 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 627nm مدل MRPH-H-627

این لیزر در ناحیه قرمز نزدیک و در طول موج 627 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 800nm مدل MDL-H-800

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 800 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 491 nm مدل MBPH-H-491

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 491 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 705 nm مدل MLPH-III-705L

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 705 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 721nm مدل MRPH-FN-721

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 721 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 760nm مدل MDPH-H-760

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 760 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزرآبی 480nm مدل MBPH-H-480

این لیزر در ناحیه مادون آبی و در طول موج 480 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 640 nm مدل MLPH-III-640

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج های 640، 637، 635 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 656.5 nm مدل MRPH-FN-656.5

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 656.5 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 671nm مدل AOPH-V-671

این لیزر پالسی در ناحیه مرئی و در طول موج 671 نانومتر کار می‌کند و از روش Q-switching جهت تولید پالس بهره می‌گیرد. 

بیش‌تر ...

لیزر نارنجی-زرد 589 nm مدل MGPH-III-589

این لیزر در ناحیه زرد-نارنجی و در طول موج 589 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 447nm مدل MLPH-III-447L

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 447 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 607 nm مدل MRPH-F-607

این لیزر در ناحیه  قرمز و در طول موج 607 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز532nm مدل AOPH-L-532A

این لیزر پالسی در ناحیه مرئی و در طول موج 532 نانومتر کار می‌کند و از روش Q-switching جهت تولید پالس بهره می‌گیرد. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 526.5 nm مدل MGPH-III-526.5

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 526.5 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 442 nm مدل MLPH-III-442

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 442 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 604nm مدل MRPH-F-604

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 604 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 671nm مدل MXPH-FN-671

این لیزر در ناحیه مرئی و در طول موج 671 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 522nm مدل MGPH-FN-522

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 522 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 415nm مدل MLPH-III-415

این لیزر در ناحیه آبی نزدیک و در طول موج های 415 ,410 ,405 ,400 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 666nm مدل MRPH-F-666

این لیزر در ناحیه مادون قرمزنزدیک و در طول موج 666 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 561nm مدل MXPH-FN-561

این لیزر در ناحیه مرئی و در طول موج 561 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 552nm مدل MGPH-F-552

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 552 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 671nm مدل MLPH-FN-671

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 671 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 685nm مدل TEM-F-685

این لیزر در ناحیه قرمز و در طول موج 685 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 556nm مدل MXPH-FN-556

این لیزر در ناحیه مرئی و در طول موج 556 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 515nm مدل MGPH-F-515

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 515 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر زرد-سبز 561nm مدل MLPH-FN-561

این لیزر در ناحیه زرد -سبز و در طول موج 561 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر زرد-سبز 520 nm مدل TEM-F-520

این لیزر در ناحیه زرد-سبز و در طول موج 520 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 532nm مدل MXPH-FN-532

این لیزر در ناحیه مرئی و در طول موج 532 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر قرمز 786nm مدل MPPH-W-786

این لیزرپالسی در ناحیه مادون قرمز و در طول موج 786 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 671nm مدل MRPH-S-671

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 671 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر نارنجی 633 nm مدل MDPH-E-633

این لیزر در ناحیه نارنجی نزدیک و در طول موج 633 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 473nm مدل MXPH-FN-473

این لیزر در ناحیه مرئی و در طول موج 473 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن نزدیک به گاوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 526 nm مدل MPPH-III-526.5

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 526 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 1064nm مدل MIPH-S-1064

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 1064 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 515nm مدل MDPH-E-515

این لیزر در ناحیه سبز نزدیک و در طول موج 515 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 543nm مدل MGPH-S-543

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج ۵۴۳ نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 523.5nm مدل MPPH-H-523.5

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 523.5 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزرآبی 473 nm مدل MBPH-S-473

این لیزر در ناحیه آبی نزدیک و در طول موج 473 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزرآبی 488nm مدل MDPH-E-488

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 488 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزرسبز 532nm مدل MGPH-S-532

این لیزر در ناحیه سبز و با طول موج ۵۳۲ نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزرماورای بنفش 355nm مدل MPPH-F-355

این لیزر در ناحیه ماورای بنفش و در طول موج 355 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن تقریبا گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 526.5nm مدل MSPH-III-526.5

این لیزر در ناحیه سبز و در طول موج 526.5 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 460 nm مدل MDPH-E-460

این لیزر در ناحیه آبی  و در طول موج 460 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 1550nm مدل MDPH-III-1550R

این لیزر در ناحیه مادون قزمز و در طول موج 1550 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر ماورای بنفش 351 nm مدل MPPH-F-351

این لیزر در ناحیه ماورای بنفش نزدیک و در طول موج 351 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر سبز 523.5nm مدل MSPH-III-523.5

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 523.5 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر آبی 454 nm مدل MDPH-E-454

این لیزر در ناحیه آبی و در طول موج 454 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 880nm مدل MDPH-III-880

این لیزر در ناحیه مادون قزمز نزدیک و در طول موج 880 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن یکنواخت است. 

بیش‌تر ...

لیزر ماورای بنفش 349nm مدل MPPH-F-349

این لیزر در ناحیه ماورای بنفش و در طول موج 349 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 639nm مدل MSPH-FN-639-S

این لیزر در ناحیه مادون قرمز نزدیک و در طول موج 639 نانومتر کار می‌کند و توزیع انرژی در باریکه خروجی آن گوسی است. 

بیش‌تر ...

لیزر مادون قرمز 730nm مدل MDPH-III-730